Célok

A Diverfarming projekt fő céljai

Új rendszerek kifejlesztése

Új rendszerek kifejlesztése

Különböző diverzifikált termesztési rendszerek kifejlesztése és kipróbálása (vetésforgók, többszörös és köztes vetemény élelmiszer, takarmány és ipari növények termesztésére) kis ráfordítású műveléssel, hagyományos és biogazdálkodási rendszerben esettanulmányok számára a termőföld termékenységének és a növények minőségének fokozása céljából, csökkentett gépesítési, műtrágya, növényvédő szer, energia és vízigénnyel.

A haszon tanulmányozása

A haszon tanulmányozása

Annak feltárása, hogyan képesek a diverzifikált termesztési rendszerek kis ráfordítás mellett fokozni az ökoszisztéma szolgáltatásokat (talajtermékenység, a talaj és a vizek szennyezésének elkerülése, az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése, a szénmegkötés, a vízellátottság, az erózió elleni védekezés, a felszín feletti és alatti biodiverzitás, valamint a növényi betegségek megelőzése).

Hatásértékelés

Hatásértékelés

A vertikális értéklánc és az új, diverzifikált termesztési rendszer által érintett szereplők értékelése; olyan új szervezeti struktúrák ajánlása a gazdálkodótól a fogyasztóig, amelyek műszaki, társadalmi, kulturális és közgazdasági szempontból alkalmazkodnak az új termelési modellekhez.

Modellfejlesztés

Modellfejlesztés

Olyan agro-ökoszisztéma modellek kifejlesztése, amelyek feltárják, hogy a diverzifikált termesztési rendszerek hogyan befolyásolják a föld termékenységét és a talaj-növény rendszert, annak érdekében, hogy a végfelhasználók és a döntéshozók számára is megjelölhessük a legmegfelelőbb változatot az egyes pedoklimatikus régiók és gazdaságméretek számára.

Rendszerértékelés

Rendszerértékelés

A javasolt diverzifikált termesztési rendszerek értékelése közgazdasági hatásuk alapján, minden szinten.

A releváns intézkedések elemzése szinergiák, konfliktusok és visszacsatolási hurkok szempontjából. Olyan mutatócsoportok kialakítása, amelyekkel a fenntartható növénytermesztés és az értéklánchoz való alkalmazkodást előmozdító környezet leírható.

Kommunikáció és népszerűsítés/terjesztés

Kommunikáció és népszerűsítés/terjesztés

Kommunikáció, népszerűsítés, az eredmények elterjesztése és kapcsolatépítés európai farmerekkel, szövetkezetekkel, ipari és logisztikai partnerekkel, hogy fejlesszék és magukévá tegyék a kis ráfordítással járó diverzifikált, szervezett vertikális értékláncot magukba foglaló termesztési rendszereket.

Munkacsomagok

Projektünk keretében a következő munkacsomagokat terveztük meg

WP1 Projektigazgatás és koordináció

WP vezető: Raúl Zornoza. Cartagenai Műszaki Egyetem (UPCT, Spanyolország)

A munkacsoportnak, amely minden WP-hez és partnerhez kapcsolódik, fő célja, hogy a projekt hatékony irányítását és technikai koordinációját biztosítsa. Az UPCT mint a projekt koordinátora vezeti, feladatai:

 • precíz irányítás, az Európai Bizottsággal kötött szerződés szerint;
 • a célok hatékony megvalósításának szigorú nyomonkövetése;
 • a projekt eredményeinek jó minőségben és időben történő szolgáltatása, a mérföldkövek pontos betartása;
 • a partnerek közötti rendszeres és hatékony információáramlást garantáló szerkezet kialakítása;
 • hatékony adatkezelési terv készítése a projektben keletkező adatbázisok számára;
 • a nemek egyenlőségének biztosítása a projektben;
 • a projekt pézügyi, igazgatásai, szerződéses, jogi és etikai irányításának szigorú ellenőrzése.

WP2 Fenntartható diverzifikált termesztési rendszerek kiválasztása

WP vezető: María Dolores Gómez-López, Cartagenai Műszaki Egyetem (UPCT, Spanyolország)

Ez a WP adatbányászattal és döntéshozatallal foglalkozik, hozzájárul a többi WP munkájához, amellyel optimális diverzifikált és kis ráfordítású termesztési rendszereket hoznak létre minden egyes pedoklimatikus régióban, ami terepi esettanulmányokhoz vezet (WP3, 4 és 5), amelyek modellként használhatók az értéklánc adaptációjához és optimalizációjához (WP6), ill. figyelembe veendők az adatelemzésben és a felskálázásban (WP7), a közgazdasági értékelésben (WP8) és az intézkedések analízisében (WP9). Konkrétan a WP fő céljai az alábbiak:

 • adatgyűjtés a korábbi és a jelenleg folyó projektekből és adatbázisokból a diverzifikált teremsztési rendszerek és a kis ráfordítású gyakorlatok hatékony kialakítása céljából, az értéklánc elemzés kiinduló helyzete, az adatelemzés és felskálázás, a közgazdasági elemzés és az intézkedések analízise érdekében;
 • a legelterjedtebb termények csoportjai, alternatív művelési eljárásai és stratégiái erősségeinek, lehetőségeinek, korlátainak és hátrányainak meghatározása Európa északi és déli mediterrán, központi atlanti, kontinentális, pannon és boreális régiójára;
 • vizsgálja ezeknek a terménycsoportoknak, művelésmódoknak és stratégiáknak a jelenlegi alkalmazását és terjedését, valamint megvalósításuk műszaki, társadalmi-gazdasági, kulturális és környezeti vonatkozásait;
 • válasszon ki fenntartható diverzifikált termesztési rendszereket és kis ráfordítássaal termeszthető terménycsoportokat és velük kapcsolatos stratégiákat minden egyes pedoklimatikus régióra.

WP3 Növényi produkció és terményminőség

WP vezető: Jorge Álvaro-Fuentes, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, Spanyolország)

Ez a WP szilárd és megbízható adatokat szolgáltat arról, milyen pozitív hatásai vannak a kis ráfordítással művelt és az erőforrásokat hatékonyan használó diverzifikált termesztési rendszereknek a növényi produkcióra és a terményminőségre, miáltal a terméshozamok és a gazdálkodók jövedelme is emelkedik. Ez növelheti a jó minőségű terményekkel folytatott kereskedelem jövedelmezőségét, az európai mezőgazdaság versenyképességét a világpiacon. A WP konkrét feladatai:

 • terepi kísérletek (esettanulmányok) lefolytatása a hat pedoklimatikus régióban;
 • a pozitív hatások értékelése, amelyeket a kialakított diverzifikált termesztési rendszerek gyakorolnak a növényfejlődésre és a gazdaságok jövedelmezőségére;
 • annak felmérése, milyen javulást hoz a diverzifikált termesztési rendszerek bevezetése a termény minőségében és tápértékében.

WP4 A terménydiverzifikáció hatása a biodiverzitásra

WP vezető: Sören Thiele-Bruhn, Trieri Egyetem (Németország)

A WP4 fő célja, hogy feltárja a diverzifikált termesztési rendszerek, a felszín feletti és alatti biodiverzitás és a talajmikroorganizmusai, gerinctelen szervezetei, valamint a növényzet által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások közötti kapcsolatokat az agro-ökoszisztémákban. A talaj élő szervezetei befolyásolják valamennyi biogeokémiai ciklust, a szerves anyag mineralizációját és stabilizációját, alakítják a talaj szerkezetét, szoros kapcsolatban állnak a növények fejlődésével. A Diverfarming keretében értékeljük:

 • a diverzifikált és kis ráfordítású termesztési rendszerek képességét a biodiverzitás növelésére;
 • hogyan befolyásolja ezt az éghajlat, a talaj típusa, a terményféleség és a termesztési rendszer;
 • a talaj mikrobiális diverzitása és aktivitása milyen funkcionális korrelációt mutat a különböző terménycsoportokkal, művelési eljárásokkal, a klímarégióval, talajtényezőkkel, tápanyagbevitellel és -körforgalommal;
 • hogyan hatnak a terménydiverzifikáció, a művelési gyakorlat és stratégiák a gerinctelenek abundanciájára és diverzitására, valamint a talajban közvetített betegségekre (gombák, rovarok, fonalférgek);
 • a mikrobiális diverzitás és tevékenységek, a gerinctelenek és a növényzet diverzitása és a talajminőség közötti kapcsolatok pontos modelljének kidolgozása multidiszciplináris megközelítésben.

WP5 A terménydiverzifikáció hatása a környezetre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra

WP vezető: Lóczy Dénes, Pécsi Tudományegyetem (Magyarország)

A WP5-öt arra hozták létre, hogy szilárd és megbízható tudományos hátteret szolgáltasson a kialakított diverzifikált termesztési rendszerek előnyeiről és hátrányairól a környezetminőség javítása és jobb ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtása érdekében minden pedoklimatikus régióban. Konkrétan a WP a diverzifikált termesztési rendszerek lehetőségeit a következő célokra méri fel:

 • a talajtermékenység növelése, a talaj- és a vízszennyezés mérséklése;
 • a talajszerkezet és –minőség javítása, a szénmegkötésnek, a természetes talajműködésnek és a stabil aggregátumok képződésének elősegítése;
 • évelő növények esetében a biomassza szénmegkötésének fokozása;
 • a talajerózió ütemének mérséklése;
 • az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése;
 • a mulcsos művelés mint a fenntartható gépesítés prototípusának validálása és bemutatása.

WP6 Értékláncok tervezése és elemzése

WP vezető: Stefano Pascucci, Exeteri Egyetem (Egyesült Királyság)

WP6 annak tudományos hátterét kívánja tanulmányozni, hogyan tudják megkönnyíteni az értéklánc résztvevői a diverzifikált agro-ökoszisztémák átvételét és terjedését. Részletesebben a WP feladatai a következők:

 • előrelépés az értékláncelemzés és –tervezés területén az Európai Unión belüli terménydiverzifikációs folyamatok előmozdítása érdekében;
 • annak jobb megértése, hogy az értéklánc konfigurációk és kapcsolatok szervezésének magánkezdeményezésre bekövetkező változásai hogyan könnyíthetik meg a mezőgazdasági ökoinnovációk meghonosítását és elterjesztését;
 • hozzájárulás ahhoz a vitához, hogy a fülke szintű esettanulmányok tanulságai/eredményei hogyan skálázhatók fel rendszer szintre;
 • a nyilvános politikákban megnyilvánuló vertikális támogatás integrálása a gyakorlati szereplők elulról jövő és többszereplős tevékenységével az értéklánc különböző fokozatain.

WP7 Adatelemzés és felskálázás a gazdaság termelékenysége és fenntarthatósága értékelésére

WP vezető: Roberta Farina. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA, Olaszország)

Ez a WP7 arra szolgál, hogy modelleket alkossunk a többi WP eredményeinek felskálázására, SusDriver nevű döntéstámogató eszköz kidolgozása érdekében. Ehhez a többi WP és korábbi projektek adatait használjuk fel. A konkrét feladatok a következők:

 • matematikai modellek kifejlesztése, annak feltárása, hogyan befolyásolják a WP3, 4 és 5 csomagokban kipróbált diverzifikált termesztési rendszerek a talaj-víz-légkör növény rendszert a gazdaságitól a táji szintig.
 • farm indikátorok meghatározása, amelyekkel megállapítható a különböző termesztési rendszerek fenntarthatósága.
 • egyszerű döntéstámogató eszköz alkalmazása a legmegfelelőbb diverzifikált termesztési rendszerer és művelésmódok kiválasztására, amelyekkel javítható a gazdaságok termelékenysége és fenntarthatósága; irányelveket jelölnek ki az értékláncok meghonosítására és optimalizálására az erőforrások hatékony hasznosítása érdekében.

WP8 A gazdaságok és az értékláncok közgazdasági értékelése

WP vezető: Heikki Lehtonen, Luke (Finnország)

A WP8 általános célja a WP2-ben kiválasztott diverzifikált termesztési rendszerek közgazdasági értékelése, a növények termesztésétől a végső értéklánc elemig, a WP3, 4, 5, 6 és 7 eredményei alapján. A projekt területileg Európa nagy részét lefedi, az eredményeket közös keretben gyűjtik és értékelik. A WP céljai:

 • integrált becslés készítése a gazdálkodók számára a direkt költség-haszon arányokról (a terméshozam, a gépek üzemanyagai, műtrágyák, víz, energia, élőmunka különbségei) az egyes diverzifikált termesztési rendszerekre és az egyes pedoklimatikus régiókra vonatkozóan, a fenti WP-k tevékenységére alapozva;
 • integrált becslés a diverzifikált termesztési rendszereknek a hasznokkal és költségekkel kapcsolatos környezeti előnyeiről (a szénmegkötés, a biodiverzitás, a szennyeződés, a talajerózió és az üvegházgáz-kibocsátás különbségei), az értékláncok eseteihez kapcsolva az egyes pedoklimatikus régiókban;
 • közgazdasági tájékoztatás nyújtása a gazdálkodók és az értéklánc szereplői számára a különböző termesztési rendszerek gazdasági előnyeiről és kockázatairól – minőségi, megvalósíthatósági és felhasználhatósági szempontból;
 • szilárd megközelítések keresése a hosszútávú fenntarthatóság elérésére, számításbaa véve a jövőbeli árakkal szembeni érzékenységet.

WP9 A releváns intézkedés-keretrendszer

WP vezető: Barbara Pancino, Università degli Studi della Tuscia (Olaszország)

A WP9 arra van kialakítva, hogy hogyan lehetne beépíteni a Diverfarming eredményeit az európai politikákba. A WP olyan intézkedéseket vesz célba, amelyek a mezőgazdaságra, a mezőgazdasági értékláncra és a vidékfejlesztésre vonatkoznak, ezáltal meghatározzák a fenntartható menedzsmentre és a diverzifikált rendszerekre vonatkozó legkivitelezhetőbb intézkedéseket. Ez a WP rámutat a legfontosabb hiányokra a tudásunkban, a bizonytalan ismeretekre és a kockázatokra.

WP 10. Kommunikáció, az eredmények terjesztése és az érdekeltek bevonása

WP vezető: Elena Lázaro, Córdobai Egyetem (Spanyolország)

A WP feladata, hogy kommunikálja és terjessze a diverzifikált termesztési rendszerek céljait és előnyeit, általában az értékláncok, speciálisan pedig a Diverfarming projekt viszonylatában, elősegítve a nagyközönség részvételét, különböző csoportok bevonását, valamint különböző szinteken és különböző összefüggésben növelve a tudatosságot, felhasználva ehhez mindenféle médiát, tájékoztatási eszközt. Ennek érdekében a WP:

 • biztosítja, hogy a WP-kből származó minden releváns információ eljusson a végfelhasználókhoz és az Európai Unión kívülre is;
 • megkönnyíti a végfelhasználók/érintettek bekapcsolódását a WP-k munkájába, a projekt eszközeinek és stratégiáinak kidolgozásába;
 • biztosítja, hogy a projekt eredményei beépüljenek már meglévő termékekbe (pl. a SusDriver döntéstámogató eszközbe) és platformokba, ezáltal a projekt élettartamának lejárta után sem vesznek el;
 • tájékoztatja a nagyközönséget a projektről és eredményeiről;
 • irányt mutat a gyakorlati élet szereplői, az ipar, a kutatók, döntéshozók és más, az általános értékláncban érintettek számára a projekt keretében történt kezdeményezések hozzáadott értékéről és fenntarthatóságáról.

WP 11 Etikai követelmények

WP vezető: Raúl Zornoza, Cartagenai Műszaki Egyetem (Spanyolország)

Ez a munkacsomag vizsgálja azokat az “etikai követelményeket”, amelyeket a nemzeti és az európai rendelkezések, ill. a H2020 program Etikai Irányelvei értelmében a projektnek be kell tartania.

Eredmények

A Diverfarming Projekt fő kimenetei az alábbiak

Döntéstámogató eszköz

Döntéstámogató eszköz

Döntéstámogató eszköz (internet alapú és ingyenes applikáció), amely a legjobb kutatási eredményeket a végfelhasználók kezébe adja; a végfelhasználóknak irányt mutat a legmegfelelőbb, a föld termékenységét, a jövedelmeket és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat növelő, diverzifikált termesztési rendszerek, kis ráfordítású művelésmódok és a legcélszerűbb gépesítés kialakítására, olyam mechanizmusokkal, amelyek hozzáigazítják az értékláncokat az új agrobusiness modellekhez és a piaci igényekhez;

Irányelvek a fenntartható diverzifikált teremsztési rendszerekhez

Irányelvek a fenntartható diverzifikált teremsztési rendszerekhez

Irányelvek a fenntartható diverzifikált teremsztési rendszerekhez, megcélozva a végfelhasználókat, hogy növelhessék a gazdaságuk termékenységét, terményeik minőségét, jövedelmüket és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat a terménydiverzifikáció révén;

Útmutató a diverzifikált rendszerek helyes bevezetéséhez

Útmutató a diverzifikált rendszerek helyes bevezetéséhez

Útmutató a diverzifikált rendszerek helyes bevezetéséhez, könnyen érthető a végfelhasználók számára;

Módszertani irányelvek és eszköztár

Módszertani irányelvek és eszköztár

Módszertani irányelvek és eszköztár az értékláncok adaptálásához, az innovatív agrobusiness modellek és a piaci igények tükrében;

Minősített gépesítési prototípus

Minősített gépesítési prototípus

Minősített gépesítési prototípus a talajművelés javítása, környezeti hatásainak mérséklése érdekében;

Gyakorlati szakemberek közösségei

Gyakorlati szakemberek közösségei

“Gyakorlati szakemberek közösségei”, amely az eredményeket először alkalmazó gazdálkodókból és mezőgazdasági vállalkozóból áll, akiket azzal a céllal toborzunk, hogy saját gazdaságukban diverzifikált termesztési rendszereket fejlesszenek ki való forgatókönyvek alapján, ezzel a projekt eredményeinek továbbélését biztosítva;

Tervdokumentum

Tervdokumentum

Tervdokumentum a releváns intézkedések tudományos megalapozására.

Finanszírozás

Röviden összefoglaljuk a projekt létrehozásához kapott pénzügyi támogatást

 • 1

  Horizont 2020

  Horizont 2020 Az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja a 728003. számú támogatási szerződés keretében: 9,999,277.50 €
 • 2

  A Svájci Állami Oktatási, Kutatási és Innovációs Titkárság

  A Svájci Állami Oktatási, Kutatási és Innovációs Titkárság A Svájci Állami Oktatási, Kutatási és Innovációs Titkárság: 458.656,25 €

Szerzöi jog és felelösség

 • 1

  Felelősség

  A Diverfarming honlapon megjelenő minden adatot, dokumentumot és információt szigorú minőségbiztosítási eljárásnak vetettek alá. Mindazonáltal a szerzők és szerkesztők nem tudják garantálni az adatok, dokumentumok és információk aktualitását, pontosságát, teljességét, valamint minőségét.

  Ennek a honlapnak egyes részeit a szerkesztők és a szerzők előzetes bejelentés nélkül kibővíthetik, módosíthatják vagy részben/egészében törölhetik.

  Sem a Diverfarming, sem az Európai Bizottság nem tehető felelőssé a használatából fakadó bármiféle veszteségért, kárért, sérülésért vagy más eseményért. A Diverfarming honlap linkeket tartalmaz olyan külső oldalakhoz, amelyek felett a Diverfarming konzorciumnak nincs ellenőrzési joga, ezért nem vállalhat értük felelősséget.

  A honlapon tárolt dokumentumokért, adatokért és információkért kizárólag a Diverfarming konzorcium felelős, semmilyen formában sem tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

  Ha olyan információt észlel, amelyeket javítandónak vagy frissítendőnek talál, kérjük, értesítsen bennünket. Megkíséreljük javítani.

  Ez a felelősségvállalás a Diverfarming projekt honlapja és/vagy az ott hivatkozott más dokumentum részének tekintendő. Ha ennek a nyilatkozatnak egyes szakaszai vagy feltételei nem törvényesek vagy nem helytállóak, az nem érinti a többi rész tartalmát vagy érvényességét.

 • 2

  A Diverfarming termékeinek szerzői joga, felhasználásuk feltételei

  Európában - a gazdálkodók bevonásától és az ökoszisztéma szolgáltatásoktól a nagyobb jövedelmekig és az értéklánc szervezéséig”) tulajdona, amelyet az Európai Bizottság Kutatási Főigazgatósága finanszíroz a HORIZONT 2020 keretprogram [H2020-RUR-2016-2] keretében (a szerződés száma [728003]), ezáltal a Szerzői Jogi Törvény védi. A tuljadonos fenntartja magának a honlapon megjelenő minden adat, információ és módszertan (beleértve a szövegeket, képeket, audio és video faájlokat) teljes birtokjogát és minden szerzői jogát.

  A projekt célja, hogy tájékoztatást adjon, terjessze az eredményeket és előmozdítsa a további kutatásokat a kis ráfordítás mellett végzett terménydiverzifikációról, amellyel növelhető az európai agrárökoszisztémák hosszútávú fenntarthatósága. Következésképpen, ha másként nincs jelezve, a honlap tartalmának újrafelhasználása nem üzleti céllal megengedett, ingyenes, a következő feltételekkel:

  • A felhasználók tüntessék fel az adott szerző(ke)t és a Diverfarming projektet egészében hivatkozásaikban és közleményeikben, amelyekben a Diverfarmingból származó adatot, dokumentumot vagy információt használtak fel.
  • Ha nagyobb mennyiségű adatot, dokumentumot vagy információt vettek át, a felhasználók fel kell hogy ajánlják a Diverfarming résztvevőinek bármely készülő publikáció társszerzőségét. A Diverfarming résztvevői jogosultak elfogadni ezt az ajánlatot, megengedni a felhasználónak, hogy maga publikáljon, vagy megtagadni a megjelentetési engedélyt.
  • Minden közleménynek, amely hivatkozik ilyen adatokra, dokumentumokra vagy információra, eg példányát vagy a rá való hivatkozást el kell küldeni a projekt koordinátornak, a raul.zornoza@upct.es címre.
 • 3

  Adatvédelem

  Az érintettek és végfelhasználók személyes adatai (név, cím, telefon, e-mail stb.) minden esetben anonímek maradnak ezen a honlapon, kivéve ha ezt külön jelzik. Így csak egyértelmű kérésre kerülnek nyilvánosságra személyes adatok.

  A közölt postacímek, telefon vagy fax számok, e-mail címek piaci célokra történő felhasználása tilos. Kéretlen (spam) üzenetek küldői ellen intézkedni fogunk.