Munkacsomagok

Projektünk keretében a következő munkacsomagokat terveztük meg

WP1 Projektigazgatás és koordináció

WP vezető: Raúl Zornoza. Cartagenai Műszaki Egyetem (UPCT, Spanyolország)

A munkacsoportnak, amely minden WP-hez és partnerhez kapcsolódik, fő célja, hogy a projekt hatékony irányítását és technikai koordinációját biztosítsa. Az UPCT mint a projekt koordinátora vezeti, feladatai:

 • precíz irányítás, az Európai Bizottsággal kötött szerződés szerint;
 • a célok hatékony megvalósításának szigorú nyomonkövetése;
 • a projekt eredményeinek jó minőségben és időben történő szolgáltatása, a mérföldkövek pontos betartása;
 • a partnerek közötti rendszeres és hatékony információáramlást garantáló szerkezet kialakítása;
 • hatékony adatkezelési terv készítése a projektben keletkező adatbázisok számára;
 • a nemek egyenlőségének biztosítása a projektben;
 • a projekt pézügyi, igazgatásai, szerződéses, jogi és etikai irányításának szigorú ellenőrzése.

WP2 Fenntartható diverzifikált termesztési rendszerek kiválasztása

WP vezető: María Dolores Gómez-López, Cartagenai Műszaki Egyetem (UPCT, Spanyolország)

Ez a WP adatbányászattal és döntéshozatallal foglalkozik, hozzájárul a többi WP munkájához, amellyel optimális diverzifikált és kis ráfordítású termesztési rendszereket hoznak létre minden egyes pedoklimatikus régióban, ami terepi esettanulmányokhoz vezet (WP3, 4 és 5), amelyek modellként használhatók az értéklánc adaptációjához és optimalizációjához (WP6), ill. figyelembe veendők az adatelemzésben és a felskálázásban (WP7), a közgazdasági értékelésben (WP8) és az intézkedések analízisében (WP9). Konkrétan a WP fő céljai az alábbiak:

 • adatgyűjtés a korábbi és a jelenleg folyó projektekből és adatbázisokból a diverzifikált teremsztési rendszerek és a kis ráfordítású gyakorlatok hatékony kialakítása céljából, az értéklánc elemzés kiinduló helyzete, az adatelemzés és felskálázás, a közgazdasági elemzés és az intézkedések analízise érdekében;
 • a legelterjedtebb termények csoportjai, alternatív művelési eljárásai és stratégiái erősségeinek, lehetőségeinek, korlátainak és hátrányainak meghatározása Európa északi és déli mediterrán, központi atlanti, kontinentális, pannon és boreális régiójára;
 • vizsgálja ezeknek a terménycsoportoknak, művelésmódoknak és stratégiáknak a jelenlegi alkalmazását és terjedését, valamint megvalósításuk műszaki, társadalmi-gazdasági, kulturális és környezeti vonatkozásait;
 • válasszon ki fenntartható diverzifikált termesztési rendszereket és kis ráfordítássaal termeszthető terménycsoportokat és velük kapcsolatos stratégiákat minden egyes pedoklimatikus régióra.

WP3 Növényi produkció és terményminőség

WP vezető: Jorge Álvaro-Fuentes, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, Spanyolország)

Ez a WP szilárd és megbízható adatokat szolgáltat arról, milyen pozitív hatásai vannak a kis ráfordítással művelt és az erőforrásokat hatékonyan használó diverzifikált termesztési rendszereknek a növényi produkcióra és a terményminőségre, miáltal a terméshozamok és a gazdálkodók jövedelme is emelkedik. Ez növelheti a jó minőségű terményekkel folytatott kereskedelem jövedelmezőségét, az európai mezőgazdaság versenyképességét a világpiacon. A WP konkrét feladatai:

 • terepi kísérletek (esettanulmányok) lefolytatása a hat pedoklimatikus régióban;
 • a pozitív hatások értékelése, amelyeket a kialakított diverzifikált termesztési rendszerek gyakorolnak a növényfejlődésre és a gazdaságok jövedelmezőségére;
 • annak felmérése, milyen javulást hoz a diverzifikált termesztési rendszerek bevezetése a termény minőségében és tápértékében.

WP4 A terménydiverzifikáció hatása a biodiverzitásra

WP vezető: Sören Thiele-Bruhn, Trieri Egyetem (Németország)

A WP4 fő célja, hogy feltárja a diverzifikált termesztési rendszerek, a felszín feletti és alatti biodiverzitás és a talajmikroorganizmusai, gerinctelen szervezetei, valamint a növényzet által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások közötti kapcsolatokat az agro-ökoszisztémákban. A talaj élő szervezetei befolyásolják valamennyi biogeokémiai ciklust, a szerves anyag mineralizációját és stabilizációját, alakítják a talaj szerkezetét, szoros kapcsolatban állnak a növények fejlődésével. A Diverfarming keretében értékeljük:

 • a diverzifikált és kis ráfordítású termesztési rendszerek képességét a biodiverzitás növelésére;
 • hogyan befolyásolja ezt az éghajlat, a talaj típusa, a terményféleség és a termesztési rendszer;
 • a talaj mikrobiális diverzitása és aktivitása milyen funkcionális korrelációt mutat a különböző terménycsoportokkal, művelési eljárásokkal, a klímarégióval, talajtényezőkkel, tápanyagbevitellel és -körforgalommal;
 • hogyan hatnak a terménydiverzifikáció, a művelési gyakorlat és stratégiák a gerinctelenek abundanciájára és diverzitására, valamint a talajban közvetített betegségekre (gombák, rovarok, fonalférgek);
 • a mikrobiális diverzitás és tevékenységek, a gerinctelenek és a növényzet diverzitása és a talajminőség közötti kapcsolatok pontos modelljének kidolgozása multidiszciplináris megközelítésben.

WP5 A terménydiverzifikáció hatása a környezetre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra

WP vezető: Lóczy Dénes, Pécsi Tudományegyetem (Magyarország)

A WP5-öt arra hozták létre, hogy szilárd és megbízható tudományos hátteret szolgáltasson a kialakított diverzifikált termesztési rendszerek előnyeiről és hátrányairól a környezetminőség javítása és jobb ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtása érdekében minden pedoklimatikus régióban. Konkrétan a WP a diverzifikált termesztési rendszerek lehetőségeit a következő célokra méri fel:

 • a talajtermékenység növelése, a talaj- és a vízszennyezés mérséklése;
 • a talajszerkezet és –minőség javítása, a szénmegkötésnek, a természetes talajműködésnek és a stabil aggregátumok képződésének elősegítése;
 • évelő növények esetében a biomassza szénmegkötésének fokozása;
 • a talajerózió ütemének mérséklése;
 • az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése;
 • a mulcsos művelés mint a fenntartható gépesítés prototípusának validálása és bemutatása.

WP6 Értékláncok tervezése és elemzése

WP vezető: Stefano Pascucci, Exeteri Egyetem (Egyesült Királyság)

WP6 annak tudományos hátterét kívánja tanulmányozni, hogyan tudják megkönnyíteni az értéklánc résztvevői a diverzifikált agro-ökoszisztémák átvételét és terjedését. Részletesebben a WP feladatai a következők:

 • előrelépés az értékláncelemzés és –tervezés területén az Európai Unión belüli terménydiverzifikációs folyamatok előmozdítása érdekében;
 • annak jobb megértése, hogy az értéklánc konfigurációk és kapcsolatok szervezésének magánkezdeményezésre bekövetkező változásai hogyan könnyíthetik meg a mezőgazdasági ökoinnovációk meghonosítását és elterjesztését;
 • hozzájárulás ahhoz a vitához, hogy a fülke szintű esettanulmányok tanulságai/eredményei hogyan skálázhatók fel rendszer szintre;
 • a nyilvános politikákban megnyilvánuló vertikális támogatás integrálása a gyakorlati szereplők elulról jövő és többszereplős tevékenységével az értéklánc különböző fokozatain.

WP7 Adatelemzés és felskálázás a gazdaság termelékenysége és fenntarthatósága értékelésére

WP vezető: Roberta Farina. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA, Olaszország)

Ez a WP7 arra szolgál, hogy modelleket alkossunk a többi WP eredményeinek felskálázására, SusDriver nevű döntéstámogató eszköz kidolgozása érdekében. Ehhez a többi WP és korábbi projektek adatait használjuk fel. A konkrét feladatok a következők:

 • matematikai modellek kifejlesztése, annak feltárása, hogyan befolyásolják a WP3, 4 és 5 csomagokban kipróbált diverzifikált termesztési rendszerek a talaj-víz-légkör növény rendszert a gazdaságitól a táji szintig.
 • farm indikátorok meghatározása, amelyekkel megállapítható a különböző termesztési rendszerek fenntarthatósága.
 • egyszerű döntéstámogató eszköz alkalmazása a legmegfelelőbb diverzifikált termesztési rendszerer és művelésmódok kiválasztására, amelyekkel javítható a gazdaságok termelékenysége és fenntarthatósága; irányelveket jelölnek ki az értékláncok meghonosítására és optimalizálására az erőforrások hatékony hasznosítása érdekében.

WP8 A gazdaságok és az értékláncok közgazdasági értékelése

WP vezető: Heikki Lehtonen, Luke (Finnország)

A WP8 általános célja a WP2-ben kiválasztott diverzifikált termesztési rendszerek közgazdasági értékelése, a növények termesztésétől a végső értéklánc elemig, a WP3, 4, 5, 6 és 7 eredményei alapján. A projekt területileg Európa nagy részét lefedi, az eredményeket közös keretben gyűjtik és értékelik. A WP céljai:

 • integrált becslés készítése a gazdálkodók számára a direkt költség-haszon arányokról (a terméshozam, a gépek üzemanyagai, műtrágyák, víz, energia, élőmunka különbségei) az egyes diverzifikált termesztési rendszerekre és az egyes pedoklimatikus régiókra vonatkozóan, a fenti WP-k tevékenységére alapozva;
 • integrált becslés a diverzifikált termesztési rendszereknek a hasznokkal és költségekkel kapcsolatos környezeti előnyeiről (a szénmegkötés, a biodiverzitás, a szennyeződés, a talajerózió és az üvegházgáz-kibocsátás különbségei), az értékláncok eseteihez kapcsolva az egyes pedoklimatikus régiókban;
 • közgazdasági tájékoztatás nyújtása a gazdálkodók és az értéklánc szereplői számára a különböző termesztési rendszerek gazdasági előnyeiről és kockázatairól – minőségi, megvalósíthatósági és felhasználhatósági szempontból;
 • szilárd megközelítések keresése a hosszútávú fenntarthatóság elérésére, számításbaa véve a jövőbeli árakkal szembeni érzékenységet.

WP9 A releváns intézkedés-keretrendszer

WP vezető: Barbara Pancino, Università degli Studi della Tuscia (Olaszország)

A WP9 arra van kialakítva, hogy hogyan lehetne beépíteni a Diverfarming eredményeit az európai politikákba. A WP olyan intézkedéseket vesz célba, amelyek a mezőgazdaságra, a mezőgazdasági értékláncra és a vidékfejlesztésre vonatkoznak, ezáltal meghatározzák a fenntartható menedzsmentre és a diverzifikált rendszerekre vonatkozó legkivitelezhetőbb intézkedéseket. Ez a WP rámutat a legfontosabb hiányokra a tudásunkban, a bizonytalan ismeretekre és a kockázatokra.

WP 10. Kommunikáció, az eredmények terjesztése és az érdekeltek bevonása

WP vezető: Elena Lázaro, Córdobai Egyetem (Spanyolország)

A WP feladata, hogy kommunikálja és terjessze a diverzifikált termesztési rendszerek céljait és előnyeit, általában az értékláncok, speciálisan pedig a Diverfarming projekt viszonylatában, elősegítve a nagyközönség részvételét, különböző csoportok bevonását, valamint különböző szinteken és különböző összefüggésben növelve a tudatosságot, felhasználva ehhez mindenféle médiát, tájékoztatási eszközt. Ennek érdekében a WP:

 • biztosítja, hogy a WP-kből származó minden releváns információ eljusson a végfelhasználókhoz és az Európai Unión kívülre is;
 • megkönnyíti a végfelhasználók/érintettek bekapcsolódását a WP-k munkájába, a projekt eszközeinek és stratégiáinak kidolgozásába;
 • biztosítja, hogy a projekt eredményei beépüljenek már meglévő termékekbe (pl. a SusDriver döntéstámogató eszközbe) és platformokba, ezáltal a projekt élettartamának lejárta után sem vesznek el;
 • tájékoztatja a nagyközönséget a projektről és eredményeiről;
 • irányt mutat a gyakorlati élet szereplői, az ipar, a kutatók, döntéshozók és más, az általános értékláncban érintettek számára a projekt keretében történt kezdeményezések hozzáadott értékéről és fenntarthatóságáról.

WP 11 Etikai követelmények

WP vezető: Raúl Zornoza, Cartagenai Műszaki Egyetem (Spanyolország)

Ez a munkacsomag vizsgálja azokat az “etikai követelményeket”, amelyeket a nemzeti és az európai rendelkezések, ill. a H2020 program Etikai Irányelvei értelmében a projektnek be kell tartania.