Tavoitteet

Seuraavassa on esitetty Diverfarming-projektin päätavoitteet

Desarrollo de nuevos sistemas

Uusien järjestelmien kehittäminen

Kehitetään ja testataan kentällä toteutettavien tapaustutkimusten avulla erilaisia vähäpanoksisia viljelykäytäntöjä hyödyntäviä monimuotoistettuja viljelyjärjestelmiä (viljelykiertojen, vuoroviljelyn ja sekaviljelyn käyttö ruoan, rehun ja teollisuustuotteiden tuotannossa) sekä tavanomaisilla että luonnonmukaisilla viljelyksillä maan tuottavuuden ja viljelysten laadun lisäämiseksi ja koneiden, lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden, energian ja veden tarpeen vähentämiseksi.

Explorar los beneficios

Hyötytutkimus

Tutkitaan, kuinka vähäpanoksisia viljelykäytäntöjä hyödyntävät monimuotoistetut viljelyjärjestelmät voivat lisätä ekosysteemipalvelujen tarjontaa (maaperän viljavuuden lisääminen, maan ja veden saastumisen ehkäiseminen, veden saatavuus, kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen, hiilen sitominen, eroosion ehkäiseminen, maanpäällisen ja maanalaisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja tuholaisten ja tautien hallinta).

Evaluación del impacto

Vaikutusten arviointi

Arvioidaan, kuinka uusien monimuotoistettujen viljelyjärjestelmien käyttö vaikuttaa arvoketjujen loppupäässä ja mukana oleviin toimijoihin, ja tämän perusteella ehdotetaan uusiin tuotantomalleihin mukautettuja uusia organisaatiorakenteita teknisestä, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta, viljelijältä kuluttajalle.

Desarrollo de modelos

Mallien kehittäminen

Kehitetään ja testataan agroekosysteemimalleja, joiden avulla tutkitaan, kuinka monimuotoistetut viljelyjärjestelmät vaikuttavat maan tuottavuuteen ja maa-kasvi-systeemiin, jotta jokaiselle ilmasto- ja maaperäalueelle ja erikokoisille viljelyksille voidaan valita paras järjestelmä sekä loppukuluttajien että päätöksentekijöiden näkökulmasta.

Evaluación de sistemas

Järjestelmien arviointi

Arvioidaan ehdotettuja monimuotoistettuja viljelyjärjestelmiä niiden talousvaikutusten perusteella, kaikilla tasoilla. Analysoidaan merkityksellisiä toimintapolitiikkoja niiden yhteisvaikutusten, ristiriitojen ja takaisinkytkentöjen näkökulmasta ja kehitetään indikaattoreita, joilla kestävän viljelytuotannon mahdollistavaa ympäristöä ja arvoketjun mukauttamista voidaan kuvata.

Comunicación y diseminación

Viestintä ja tiedonlevitys

Viestitään, levitetään tietoa ja toimitaan yhteistyössä eurooppalaisten viljelijöiden, osuuskuntien, teollisuuden ja logistiikan alojen kanssa, jotta vähäpanoksisia viljelykäytäntöjä hyödyntäviä monipuolisen viljelyn järjestelmiä voidaan kehittää ja niiden käyttöönottoa voidaan edistää yhdessä arvoketjujen loppupään organisaatioiden kanssa.