Työpaketit (Work Packages, WP)

Seuraavassa on esitelty projektiin kuuluvat työpaketit

WP1. Projektin hallinnointi ja koordinoint

WP:n johtaja: Raúl Zornoza - Universidad Politécnica de Cartagena (Espanja)

Tämän työpaketin päätavoite, joka kytkeytyy kaikkiin työpaketteihin ja kumppaneihin, on varmistaa projektin tehokas hallinnointi ja tekninen koordinointi. Työpakettia johtaa projektikoordinaattorina toimiva Cartagenan polytekninen yliopisto tehtävänään

 • projektin täsmällinen hallinnointi Euroopan komission kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti;
 • tavoitteiden tarkka seuranta niiden tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi;
 • projektin tulosten korkean laadun ja aikataulunmukaisuuden varmistaminen pitämällä huolta välitavoitteiden saavuttamisesta;
 • viestintärakenteen luominen säännöllisen ja tehokkaan tiedonjaon varmistamiseksi kaikkien kumppaneiden välillä;
 • tiedonhallintasuunnitelman laatiminen projektissa tuotettujen tietoaineistojen tehokkaaseen hallintaan;
 • projektissa esiin nousseiden tasa-arvokysymysten käsittely;
 • projektin taloudellisen, hallinnollisen, sopimusoikeudellisen, oikeudellisen ja eettisen laadun tiukka valvonta.

WP2. Kestävien monipuolisen viljelyn järjestelmien valinta

WP:n johtaja: María Dolores Gómez-López - Universidad Politécnica de Cartagena (Espanja)

Tähän työpakettiin kuuluu tiedonlouhinta ja päätöksenteko, ja se toimii kaikkien työpakettien perustana luomalla jokaiselle ilmasto- ja maaperäalueelle optimoidut, vähäpanoksisia viljelykäytäntöjä hyödyntävät monipuolisen viljelyn järjestelmät, joiden pohjalta toteutetaan kenttätapaustutkimuksia (WP3, 4 ja 5) ja joita käytetään malleina arvoketjujen mukauttamiselle ja optimoinnille (WP6) ja tarkastellaan data-analyysin ja tietojen yleistettävyyden (WP7), taloudellisen arvioinnin (WP8) ja toimintapolitiikkojen analyysin (WP9) näkökulmasta. Tämän työpaketin tavoitteet ovat

 • kerätä tietoa edellisistä ja meneillään olevista projekteista ja tietokannoista, jotta monimuotoistetut viljelyjärjestelmät ja vähäpanoksiset viljelykäytännöt voidaan suunnitella tehokkaasti ja jotta saadaan lähtökohta arvoketjun analyysille, data-analyysille ja tietojen yleistettävyydelle, taloudelliselle arvioinnille ja politiikkojen analyysille;
 • tunnistaa tärkeimpien viljelykasvien yhdistelmien, vaihtoehtoisten viljelykäytäntöjen ja -strategioiden vahvuudet, mahdollisuudet, rajoitukset ja haitat eri ilmastotyypeissä: välimeren-, atlanttinen, manner-, pannoninen ja boreaalinen ilmasto;
 • tutkia viljelykasvien yhdistelmien, viljelykäytäntöjen ja -strategioiden viimeaikaisia sovelluksia ja levinneisyyttä sekä niiden käytön teknisiä, sosioekonomisia, kulttuurisia ja ympäristöllisiä taustoja;
 • valita kestäviä, vähäpanoksisia viljelykäytäntöjä hyödyntäviä monipuolisen viljelyn järjestelmiä ja viljelykasvien yhdistelmiä ja jokaiselle ilmasto- ja maaperäalueelle räätälöityjä strategioita.

WP3. Kasvien tuotanto ja laatu

WP:n johtaja: Jorge Álvaro-Fuentes - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanja)

Tämä työpaketti tuottaa vankkaa ja luotettavaa tietoa siitä, kuinka vähäpanoksisia viljelykäytäntöjä hyödyntävät resurssitehokkaat monimuotoistetut viljelyjärjestelmät vaikuttavat viljelykasvien tuotantoon ja laatuun ja lisäävät viljelysten tuottoa ja viljelijöiden tuloja. Korkealaatuisilla tuotoksilla voidaan lisätä kaupan tuottavuutta ja parantaa eurooppalaisten maataloustuotteiden kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Tämän työpaketin pääasiallisina tavoitteina on

 • toteuttaa kenttätapaustutkimuksia kuudella ilmasto- ja maaperäalueella;
 • arvioida monimuotoistettujen viljelyjärjestelmien vaikutuksia kasvien kasvuun ja viljelysten tuottoon;
 • arvioida sadon laadussa ja ravitsemuksellisissa ominaisuuksissa tapahtuneita parannuksia suhteessa monipuolisen viljelyn järjestelmien käyttöönottoon.

WP4. Viljelyn monimuotoistamisen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen

WP:n johtaja: Sören Thiele-Bruhn - Universität Trier (Saksa)

WP4:n päätavoite on lisätä tieteellistä ymmärrystä yhteisvaikutuksista monimuotoisten viljelyjärjestelmien ja maan päällisen ja maanalaisen luonnon monimuotoisuuden sekä näiden myötä agroekosysteemeissä syntyneiden maan mikro-organismien, maaperässä elävien selkärangattomien ja kasvillisuuden tuottamien ekosysteemipalveluiden välillä. Maaperän organismit osallistuvat kaikkiin biogeokemiallisiin sykleihin, kuten maaperän orgaanisen aineksen mineralisoitumiseen ja stabilisoitumiseen, maaperän rakenteen muovaamiseen ja kasvilajien kasvun ja kehityksen edistämiseen. Työpaketissa arvioidaan

 • vähäpanoksisia viljelykäytäntöjä hyödyntävien monimuotoistettujen viljelyjärjestelmien kykyä lisätä luonnon monimuotoisuutta;
 • ilmaston, maalajin, viljelykasvien ja -järjestelmien vaikutusta tähän;
 • toiminnallisia korrelaatioita maaperän mikrobiyhteisön monimuotoisuuden ja toimintojen välillä eri viljelykasvien, maaperätekijöiden, lannoituskäytäntöjen ja ravinnekiertojen yhdistelmissä eri viljelykäytännöissä ja ilmastoalueilla;
 • viljelyn monimuotoistamisen, viljelykäytäntöjen ja -strategioiden vaikutuksia selkärangattomien määrään ja monimuotoisuuteen ja maaperän tautien ja tuholaisten (sienten, hyönteisten, sukkulamatojen) esiintymiseen;
 • mikrobiologisen monimuotoisuuden ja toiminnan, selkärangattomien ja kasvillisuuden monimuotoisuuden ja maaperän laadun välisiä vuorovaikutussuhteita monitieteellisesti kehittämällä täsmällisiä malleja.

WP5. Viljelyn monipuolistamisen vaikutukset ympäristöön ja ekosysteemipalveluihin

WP:n johtaja: Dénes Lóczy - Pécs University (Unkari)

WP5 on suunniteltu lisäämään vankkaa ja luotettavaa tieteellistä ymmärrystä räätälöityjen monimuotoistettujen viljelyjärjestelmien hyödyistä ja haitoista ympäristön laadun ja ekosysteemipalvelujen parantamiseksi jokaisella ilmasto- ja maaperäalueella. Tämän WP:n tavoitteena on arvioida etenkin räätälöityjen monipuolisen viljelyn systeemien kykyä

 • parantaa maaperän viljavuutta ja vähentää maaperän ja veden saastumista;
 • parantaa maaperän rakennetta ja laatua ja lisätä hiilen sitoutumista, edistää maaperän luonnollista toimintaa ja kestävien murujen muodostumista;
 • edistää hiilen sitoutumista monivuotisten viljelykasvien biomassan avulla;
 • vähentää maaperän eroosiota;
 • vähentää kasvihuonekaasupäästöjä;
 • validoida ja valmistaa prototyyppi kestävässä viljelyssä käytettävälle kate-muokkauskoneelle

WP6. Arvoketjusuunnittelu ja -analyys

WP:n johtaja: Valentina Materia - Wageningen University (Alankomaat)

WP6:n tavoitteena on lisätä tieteellistä ymmärrystä siitä, kuinka arvoketjun toimijat voivat helpottaa monimuotoisten agroekosysteemien käyttöönottoa ja levitystä. Tarkemmat tavoitteet ovat

 • edetä arvoketjuanalyysissä ja -suunnittelussa alan tämänhetkistä huipputasoa korkeammalle tavoitteena tukea viljelyn monipuolistamisen etenemistä EU:ssa;
 • lisätä ymmärrystä siitä, kuinka yksityistahojen tuomat muutokset arvoketjurakenteiden ja -suhteiden järjestäytymisessä voivat helpottaa maatalouden eko-innovaatioiden käyttöönottoa ja jakamista;
 • ottaa osaa keskusteluun siitä, kuinka pilottitapaustutkimuksista (jossa toimitaan niche-tasolla) saatuja oppeja/tuotoksia voidaan käyttää laajemman mittakaavan muutoksiin järjestelmän tasolla;
 • integroida loppupään innovaatioiden tukimuodot julkisen toimintapolitiikan muotoihin alhaalta ylöspäin suuntautuvilla ja usean harjoittajan yhteistyössä toteutettavilla toimilla arvoketjun eri vaiheissa.

WP7. Data-analyysi ja tietojen yleistettävyys viljelysten tuottavuuden ja kestävyyden arvioinnissa

WP:n johtaja: Roberta Farina - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Italia)

WP7 kehittää ja arvioi malleja, joilla muista työpaketeista saatuja tuloksia voidaan yleistää, ja tuottaa päätöksentekoa tukeva sovellus SusDiver. Tässä käytetään muista työpaketeista ja edellisistä projekteista saatuja tietoja. Työpaketin erityisinä tavoitteina on

 • kehittää matemaattisia malleja, joiden avulla tutkitaan työpaketeissa 3–5 testattujen monimuotoistettujen viljelyjärjestelmien vaikutusta maaperä-vesi-ilmasto-kasvi-systeemiin viljelystasolta maisematasolle;
 • yksilöidä indikaattoreita, jotka kuvaavat erilaisten monimuotoisten viljelyjärjestelmien kestävyyttä;
 • ottaa käyttöön yksinkertainen SusDiver -sovellus, jonka avulla valitaan ne monimuotoiset viljelyjärjestelmät ja -käytännöt, jotka parhaiten edistävät viljelysten tuottavuutta ja kestävyyttä, ja laatia ohjeistus arvoketjujen mukauttamiselle ja optimoinnille resurssitehokkuuden saavuttamiseksi.

WP8. Taloudellinen arviointi viljelyksillä ja arvoketjuissa

WP:n johtaja: Heikki Lehtonen - Luke (Suomi)

WP8:n yleisenä tavoitteena on työpaketissa 2 valittujen monimuotoistettujen viljelyjärjestelmien taloudellinen arviointi pellolla tuotetusta sadosta viimeiseen arvoketjun vaiheeseen. Arvioinnin pohjana käytetään työpaketeissa 3–7 saatuja tuloksia. Projekti toteutetaan laajassa eurooppalaisessa mittakaavassa ja tulokset kerätään ja arvioidaan yhteisessä viitekehyksessä. Tämän työpaketin tavoitteina on

 • tuottaa edellisistä työpaketeista saatuja tuotoksia hyödyntämällä integroitu arvio viljelijöiden suorista kustannuksista ja hyödyistä (viljelyksen tuoton vaihtelut, polttoaineet, lannoitteet, kasvinsuojeluaineet, vesi, energia, työ) jokaiselle monimuotoistetulle viljelyjärjestelmälle jokaisella ilmasto- ja maaperäalueella;
 • tuottaa integroitu arvio ympäristöhyödyistä (hiilen sitoutumisen vaihtelut, luonnon monimuotoisuus, saastuminen, eroosio ja kasvihuonekaasupäästöt) suhteessa arvoketjutapauksiin yhdistettyjen viljelyjärjestelmien hyötyihin ja kustannuksiin viiteilmasto- ja maaperäalueilla;
 • antaa viljelijöille ja arvoketjun toimijoille tietoa monipuolisen viljelyn järjestelmiin liittyvistä taloudellisista hyödyistä ja riskeistä – mukaan luettuna laatu-, toteutettavuus- ja käytettävyysnäkökohdat;
 • löytää toimivia lähestymistapoja kestävään viljelyyn pitkällä aikavälillä, huomioiden lähestymistapojen herkkyys tulevaisuuden hintakehitykselle.

WP9. Merkityksellisten politiikkojen kehys

WP:n johtaja: Barbara Pancino - Università degli Studi della Tuscia (Italia)

Tämä työpaketin tarkoituksena on löytää tapoja, joilla Diverfarming-projektin tuloksia voidaan käyttää EU:n politiikoissa. Tässä työpaketissa käsitellään etenkin maatalouteen, maatalouden arvoketjuihin ja maaseudun kehittämiseen liittyviä politiikkoja määrittelemällä parhaiten toteutettavissa olevat toimenpiteet, joilla kestävien käytäntöjen ja monimuotoisten järjestelmien laajaa käyttöönottoa voidaan edistää. Lisäksi työpaketin tavoitteena on tunnistaa merkityksellisimmät puutteet tietämyksessä sekä epävarmuus- ja riskitekijät.

WP10. Viestintä, tulosten levittäminen ja sidosryhmien sitouttaminen

WP:n johtaja: Elena Lázaro - Universidad de Córdoba (Espanja)

Tämän työpaketin tehtävänä on viestiä ja levittää tietoa monipuolisen viljelyn järjestelmien ja mukautettujen arvoketjujen tarkoituksesta ja hyödyistä yleisellä tasolla sekä Diverfarming-projektista erityisesti. Tarkoituksena on edistää julkista osallistumista, osallistaa eri ryhmiä ja lisätä tietoisuutta monilla tasoilla ja monissa toimintayhteyksissä käyttämällä kaikkia saatavilla olevia viestintäväyliä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi työpakettiin kuuluu

 • varmistaa, että asiaankuuluvat tiedot kaikista työpaketeista viestitään loppukäyttäjille EU:n alueella ja sen ulkopuolella;
 • helpottaa loppukäyttäjien/sidosryhmien osallistumista työpaketteihin kehittämällä projektivälineitä/-strategioita;
 • varmistaa, että projektin tulokset viedään olemassa oleviin tuotteisiin (esimerkiksi SusDiver –sovellus) ja alustoille, jotta ne eivät häviä projektin päätyttyä;
 • antaa julkisuuteen tietoa projektista ja sen saavutuksista;
 • laatia ohjeistuksia toiminnanharjoittajille, teollisuuden alalle, tutkijoille, päätöksentekijöille ja muille arvoketjun sidosryhmille kehitteillä olevien hankkeiden tuomasta lisäarvosta ja kestävyyshyödyistä.

WP11. Eettiset vaatimukset

WP:n johtaja: Raúl Zornoza - Universidad Politécnica de Cartagena (Espanja)

Tässä työpaketissa laaditaan projektille kansallisen ja EU:n lainsäädännön sekä H2020-ohjelman eettisten periaatteiden mukaiset eettiset vaatimukset.